ΤEA Intrum

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης των εταιρειών Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και Intrum Hellas REO Solutions A.E.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση παροχών στους ασφαλισμένους του και δικαιούχους των παροχών, συμπληρωματικής επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχομένης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου. Οι χορηγούμενες παροχές είναι σε χρήμα και καταβάλλονται εφάπαξ.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

Στο Ταμείο έχει συσταθεί στο Ταμείο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών για τη χορήγηση εφάπαξ παροχών. Ο ως άνω κλάδος έχει οργανωτική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία των μελών του μπορεί να εισηγηθεί τη δημιουργία Κλάδου Συμπληρωματικών Παροχών, ο οποίος θα περιλαμβάνει λοιπές παροχές (π.χ. παροχές υγειονομικής περίθαλψης). Η δημιουργία νέου κλάδου πραγματοποιείται με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Στην ασφάλιση του Ταμείου κατόπιν υποβολής σχετικής προς το ΔΣ αίτησης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του παρόντος Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του TEA και των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων Διοίκησης υπάγονται το απασχολούμενο, με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας αορίστου διάρκειας προσωπικό των εταιρειών με την επωνυμία Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και Intrum Hellas REO Solutions A.E.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Ταμείο και είναι αρμόδιο να λαμβάνει κάθε απόφαση για τη διοίκηση, τη διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο του Ταμείου και γενικά για κάθε θέμα σχετικό με την λειτουργία και την επιδίωξη του σκοπού του.

Επενδυτική Επιτροπή

Η Επενδυτική Επιτροπή χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου και γενικά παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

* Τακτικές μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές (2% επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του μέλους).

* Προαιρετικές μηνιαίες εργατικές εισφορές (από 1% έως και 30% επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του μέλους).

* Προαιρετικές μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές (από 1% έως και 5% επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του μέλους).

* Έκτακτες εργατικές εισφορές (2 φορές ανά έτος ως εφάπαξ).

* Έκτακτες εργοδοτικές εισφορές (1 φορά ανά έτος).

* Εισφορές της Εργοδότριας Εταιρείας, για τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου (κάλυψη εξόδων από την εταιρεία).

Α.Σ.Λ.

Για καθέναν από τους ασφαλισμένους δημιουργείται «Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών», ο οποίος σχηματίζεται από το σύνολο των εισφορών του κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών, που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος και η Εργοδότρια Εταιρεία. Στις ανωτέρω καταβαλλόμενες εισφορές προστίθενται οι αναλογούσες αποδόσεις των επενδύσεων (θετικές ή αρνητικές) και αφαιρούνται τα σχετικά έξοδα επενδύσεων.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Σε κάθε ασφαλισμένο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Καταστατικού, απονέμεται εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή ανάλογη με το κεφάλαιο που έχει σωρευθεί στον Α.Σ.Λ. του. Ειδικά στον ασφαλισμένο που απολέσει την ιδιότητα του ασφαλισμένου πριν τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών ασφάλισης του ασφαλισμένου στο Ταμείο, απονέμεται εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο 28 προϋποθέσεις του Καταστατικού. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας ενός ασφαλισμένου λόγω θανάτου, οι δικαιούχοι που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος, λαμβάνουν το σύνολο των τακτικών, προαιρετικών και έκτακτων εργατικών και εργοδοτικών εισφορών και τα αναλογούντα σε αυτές επενδυτικά κέρδη ή απώλειες.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
FAQ

Πως μπορώ να εγγραφώ στο Ταμείο;
Ο απασχολούμενος με με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας αορίστου διάρκειας προσωπικό των εταιρειών με την επωνυμία Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και Intrum Hellas REO Solutions A.E. μπορεί να γίνει μέλος του Ταμείο, υποβάλλοντας αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ταμείου.
Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως ασφαλισμένος;
Τα δικαιώματα των ασφαλισμένων περιγράφονται στο άρθρο 7 του Καταστατικού του Ταμείου. Συνοπτικά, το ασφαλισμένο μέλος έχει δικαιώματα ίσης μεταχείρισης, ενημέρωσης, πρόσβασης στα έγγραφα του Ταμείου, διαγραφής, μη απώλειας των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα.
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Ταμείου;
Το Ταμείο υποχρεούται να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και τις αναγραφόμενες στο καταστατικό του Ταμείου, τόσο για την ενημέρωση των ασφαλισμένων του, όσο και των εποπτικών αρχών. Επίσης υποχρεούται να εφαρμόζει τις αποφάσεις της Διοίκησης του Ταμείου και των Κανονισμών αυτού, ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και να ενημερώνει τους ασφαλισμένους και να χορηγεί ετήσιες τουλάχιστον βεβαιώσεις.
Πως καταβάλλονται οι τακτικές εισφορές μου;
Οι τακτικές μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές και οι προαιρετικές μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές καταβάλλονται προς το Tαμείο έως την 15η ημέρα του μηνός για το διάστημα που αφορά τη μισθοδοσία του προηγούμενου μήνα, απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει το Ταμείο, με έμβασμα μέσω Τραπέζης. Οι προαιρετικές μηνιαίες εργατικές εισφορές παρακρατούνται από την Εργοδότρια Εταιρεία από τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές του ασφαλισμένου και αποδίδονται έως την 15η ημέρα του μηνός για τo διάστημα που αφορά τη μισθοδοσία του προηγούμενου μήνα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Κεντρικά Γραφεία

Ελλάδα:
Λεωφόρος Μεσογείων 109-111
Τ.Κ. 11526 Αθήνα
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
210 776 5132
210 333 5017
Email:
gr.hr@gr.intrum.com

Θα απαντήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό